Sunday Nov 21, 2021

מוטיבציה בעבודה - איך מנהלים משפיעים עליה

 מוטיבציה בעבודה - המושג הזה מקבל הרבה חיפושים  ברשת בכל חודש .

וזה סימון שהוא מעניין - מעניין ארגונים וגם מנהלים

 מזמן אנחנו לא מדברים רק על נושא של תגמול - כלומר שכר ובונוסים.

אלא עוסקים בצדדים הפחות ברורים - ובכל זאת מתברר שמעצבים את חווית העבודה ואת המעורבות של עובדים.

דיברנו על מוטיבציה בהיבט של חשיבות - כלומר התחושה שיש חשיבות למה שהם עושים , שיש

משמעות.ֿ

דיברנו איך מנהל צריך להכיר את העובדים ואיך מבינים ומוצאים את מה שחשוב לעובדים לא רק בדברים יזומים מעבר לעבודה היומיומית אלא דווקא בתוך הפרוייקט הקיים מגלים את האפשרויות להביא עניין והזדמנות לכל אחד מחבר הצוות - 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

נורית בן משה & אלעד יעקב

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320